maandag 18 januari 2016

Maakt rechtbank Den Haag zich wederom schuldig aan smaad?


Afgelopen week ontving ik opnieuw een mail, waarin ik van de rechtbank Den Haag te horen kreeg dat ik een zitting niet mag vastleggen. Dit omdat ik mij in het verleden schuldig zou hebben gemaakt aan ordeverstoringen. De veiligheidsadviseur van de rechtbank heeft op basis hiervan geadviseerd, mij geen opnames te laten maken in de zittingszaal.

Geachte heer Donk,

Uw verzoek om opnames te mogen maken bij de zitting van de heer Meijer op 20 januari a.s. heb ik met de kantonrechter besproken. 

De heer Meijer is de laatste verdachte in de zaken van de zogenaamde Binnenhof-demonstraties in Den Haag. In eerdere zaken van medeverdachten is een aantal keren de orde in de zittingszaal verstoord. Om de zitting ordelijk te laten verlopen worden film- en geluidsopnames niet toegestaan, ook niet met mobiele telefoons. Hierop zal strikt worden toegezien. 

Ik wijs u er op dat de zitting openbaar is zodat iedereen, inclusief eventuele schrijvende pers, hierbij aanwezig kan zijn. De volledige motivering van de eerdere weigering kunt u lezen op de website de beslissing staat bij 18 september 2014. 

Uw vraag om toelichting over de wraking van de kantonrechter kan ik als volgt beantwoorden. Het is juist dat zij is succesvol is gewraakt. De wrakingsbeslissing zal binnenkort worden gepubliceerd op rechtspraak.nl. 

De zaak van de heer Meijer is eerder abusievelijk op haar zitting van 18 januari gepland door het CVOM. Daarom is deze verplaatst naar de zitting van 20 januari bij rechter Bom.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Janne Tuijnman 
Voorlichting rechtbank Den Haag

Ook bij eerdere zittingen gebruikte de rechtbank dit argument maar weigerde te onderbouwen waar en wanneer ik mij hieraan schuldig gemaakt zou hebben. Naar mijn mening maakt de rechtbank zich hiermee schuldig aan smaad en maakt mij op basis van deze leugens bewust het werken onmogelijk.
Is het toeval dat mijn camera geweigerd wordt bij een zaak waarin het Openbaar Ministerie op basis van leugens burgers van straat sleurde? Deze kwestie speelt nu al sinds 2011 en ik ben er inmiddels wel een beetje klaar mee. Keer op keer wordt ik onterecht weggezet als een gevaarlijke ordeverstoorder. Een rechtbank die smaad pleegt dus. Hoe veel gekker kan dit verhaal nog worden!?


"U weet dat u ongelijk heeft!"Dit is voor mij reden om verdere stappen te nemen tegen de rechtbank. Indien men de stelling, dat ik een ordeverstoorder ben die eerdere zittingen in deze zaak verstoord heeft, niet onderbouwd of een rectificatie met excuses plaatst is het wat mij betreft echt oorlog. In verband met deze beschuldigingen heb ik opnieuw enkele vragen aan de rechtbank gesteld. De mail is hieronder te lezen.

Geachte mevrouw Tuijnman,

Zoals u schrijft heeft de rechtbank vastgesteld dat er sprake is van ordeverstoringen, Naar onze mening is dit oordeel onterecht! JDTV producties is op deze oneigenlijke gronden reeds meerdere malen geweigerd om zittingen vast te leggen. Helaas is dit ondanks eerdere verzoeken nooit onderbouwd wat JDTV nu eigenlijk misdaan heeft. De rechtbank wekt met deze uitspraak wederom de indruk dat de aanwezigheid van camera's van JDTV producties een garantie is voor ordeverstoringen. Dit is werkelijk onacceptabel!

Het betreft hier een openbare zitting en JDTV producties voldoet aan de voorwaarden van de persrichtlijn. JDTV heeft de orde nog nooit verstoord en vat deze handelswijze op als smadelijk handelen door de rechtbank. Als gevolg hiervan mis ik cruciale zittingen, die ik voor het samenstellen van de documentaire over deze zaak wel nodig heb. Hiermee saboteert de rechtbank op oneigenlijke gronden een project waar ik al jaren aan werk. Met deze handelswijze maakt de rechtbank mijn werkzaamheden wederom op creatieve wijze onmogelijk en richt bewust grote schade aan! Ik werk met beeld en wil de zitting dus op beeld vastleggen, zo simpel is het. Ik heb tot nu toe nog geen enkel door feiten onderbouwd argument gehoord waarom dit niet zou kunnen.


Op 16-9-2014 heeft JDTV een filmaanvraag gedaan. Tot onze grote verassing mocht er niet gefilmd worden omdat er bij vorige zittingen in deze zaak ordeverstoringen zouden zijn geweest. Het opmerkelijke hier aan is dat er voor zover wij weten nog helemaal geen zittingen zijn geweest in deze zaak.

"Door degene die nu om toestemming om te filmen verzoekt"

Aangezien ik nu wederom word geweigerd op gronden die u niet wenst te onderbouwen, overweeg ik vervolgstappen te nemen tegen de rechtbank. Uw handelswijze is gebaseerd op oneigenlijke gronden en dit levert mij directe schade op. Hiernaast schaadt uw organisatie ook nog eens mijn reputatie, door te doen voorkomen alsof de aanwezigheid van de camera van JDTV producties ordeverstoringen zou veroorzaken. Ook door mij in deze procedure te dwingen, richt u grote schade aan. Ik voel mij gedwongen om op deze aantijgingen van de rechtbank te reageren. Ook dit kost mij weer veel tijd en moeite. Om deze reden verzoek ik u binnen 24 uur een antwoord te geven op de volgende vragen.

1. Kunt u aangeven wanneer en op welke wijze de orde tijdens de eerdere zitting(en) in deze zaak is verstoord?

2. Waren er camera's aanwezig die deze ordeverstoringen hebben vastgelegd?

3. Op welke wijze heeft de aanwezigheid van de camera in het verleden bijgedragen aan deze ordeverstoringen?

4. U schrijft dat de zaak van Dhr.Meijer de laatste zaak is. U schrijft eveneens dat er op de eerdere zittingen van medeverdachten ordeverstoringen zijn geweest. Wie waren er verantwoordelijk voor deze eerdere ordeverstoringen, wat hebben zij exact gedaan en worden zij ook geweigerd bij de aankomende zitting?

5. Heeft JDTV Producties de orde ooit verstoord en heeft u een overzicht van deze ordeverstoringen?

6. U verwees naar de persrichtlijn, heeft u voorbeelden van zittingen waar JDTV Producties zich niet aan deze richtlijn gehouden heeft?

7. Volgens de persrichtlijn kunnen professionele procesdeelnemers geen bezwaar maken tegen het gebruik van de camera. Waarop is het besluit van de rechter om de camera niet toe te laten gebaseerd en wat geeft hem het recht om deze beslissing te nemen?

8. Is de camera(man) volgens de rechtbank verantwoordelijk voor ordeverstoringen die door derden gepleegd worden?

9. Heeft uw organisatie er belang bij dat deze zittingen niet gefilmd worden, ondanks dat de persrichtlijn dit wel toestaat?

"Er zijn eerdere incidenten geweest waarbij jij de orde hebt verstoord met je gedrag"

10. Is het verboden reacties van de afdeling persvoorlichting vast te leggen en te publiceren?

11. Hebben de medewerkers van de afdeling persvoorlichting mediatraining gehad?

12. Hebben de medewerkers van de rechtbank opdracht gekregen JDTV Producties niet te woord te staan?

13. Waarom is men op deze schandalige wijze met mijn bedrijf en deze kwestie omgegaan?

14. Wat zijn de namen van de veiligheidsadviseur en de rechters die hierover beslist hebben?

15. Waarom verwacht de rechtbank wederom ordeverstoringen?

16. Zijn mensen in Nederland schuldig tot het tegendeel bewezen is?

17. De verdachte heeft geen bezwaar tegen het vastleggen van de zitting en volgens de persrichtlijn kunnen professionele procesdeelnemers geen bezwaar maken tegen het gebruik van de camera. Waarom is er vooraf aan de zitting overleg geweest met de rechter die dit besluit genomen en is deze kwestie niet op de zitting besproken zoals gebruikelijk is?

18.  Bent u ervan op de hoogte dat bijna al het publiek dat op de zitting van 11-2-11 aanwezig was, direct na afloop van de zitting op oneigenlijke gronden is gearresteerd en vastgezet in een politiecel? Aanwezigheid bij deze zitting was voor de politie de directe aanleiding om deze mensen te arresteren. Waarom heeft de rechtbank op 11-2-2011 besloten tijdens deze zitting een complete politiemacht in de zittingszaal toe te laten?19. Hoe is deze aanwezigheid op 11-2-11 van ruim 13 gewapende agenten in de zittingszaal en een peleton ME voor de deur tot stand gekomen. Heeft de rechtbank hier om verzocht of op welke gronden is een verzoek hiertoe door een derde partij door de rechtbank behandeld?


"Dat mag niet van de burgemeester"

20. Zoals op de beelden te zien is zijn de mensen die op 11-2-11 zijn gearresteerd, direct vanuit de zittingszaal achtervolgd, gestalked en belaagd. Zij zijn op basis van leugens in de cel gesmeten en later allemaal vrijgesproken omdat deze leugens niet met feiten onderbouwd konden worden. Kunnen wij bij aankomende zittingen opnieuw dit soort ordeverstoringen verwachten van de rechtbank en politie?

21. U speelt een gevaarlijk spel door mij onterecht te betichten van zaken waar ik mij niet aan schuldig maak. Zoals u kunt zien worden wij al vanaf 2011 door uw rechtbank weggezet als ordeverstoorders en criminelen die zelfs begeleiding van de ME nodig schijnen te hebben. Mensen zijn meermaals, op basis van leugens, van straat gesleurd, omdat de politie bang was dat zij hun mening zouden gaan uiten! Ook de zaak die op 20 januari behandeld zal gaan worden gaat weer over een soortgelijk delict van de politie Den Haag. Heeft de rechtbank instructies gekregen of uitgevaardigd dat dit soort zaken niet op beeld mogen worden vastgelegd, omdat zij het imago van de rechtsstaat ernstig aantasten?

22. Wat is de reden u zich zo druk maakt over ordeverstoringen in de zittingszaal. Kunnen uw parketwachters de situatie niet aan?

23. Wie gaan er tijdens de komende zitting streng toezicht houden op het gebruik van telefoons en hoe zullen zij deze orde handhaven? Gaat u weer de hulp inroepen van de mobiele eenheid?

24. Krijgt JDTV ooit nog toestemming om zittingen op beeld vast te mogen vastleggen?

25. Ik heb deze vragen al eerder gesteld aan de afdeling persvoorlichting, maar de rechtbank weigerde hier op in te gaan. Mails werden niet beantwoord en de telefoon werd zelfs op de haak gegooid omdat ik deze opmerkelijke gang van zaken heb vastgelegd. De rechtbank beschuldigd en beoordeeld mij op basis van een advies van de veiligheidsadviseur van de rechtbank, maar weigert de incidenten waarop dit advies gebaseerd is toe te lichten en daarmee om deze beschuldigingen te onderbouwen. Met deze handelswijze heeft de rechtbank aangetoond gewoon te liegen. Heeft u deze bovenstaande vragen naar waarheid beantwoord?

De weigering van de camera wekt de indruk dat de rechtbank iets te verbergen heeft en liever niet op beeld heeft staan hoe het openbaar Ministerie ook deze zaak weer zal verliezen. Er kan immers geen andere uitkomst zijn, als men de beelden van het incident en de arrestaties bekeken heeft. JDTV heeft nu al meerdere malen vastgelegd hoe de politie "creatief gaat" als er voor justitie en rechtspraak ongewenste geluiden te horen zijn.

"Ik ben heel duidelijk geweest!"

De zogenaamde misdaden van mensen die in deze zaak zijn gearresteerd zijn allemaal in openbaarheid vastgelegd op beeld. Dit is de reden waarom het openbaar ministerie straks niets anders kan doen dan stof happen en excuses maken, net zoals bij de zaak op 11-2-2011. Helaas wachten wij nog altijd op de excuses van het OM voor deze meer dan vernederende ervaring. Blijkbaar is het heel moeilijk om te erkennen dat men fout zat en toe te geven, dat men in Den Haag onterecht onschuldige burgers van straat sleept op orders van de baas. Dit is ook goed te zien op de beelden van de arrestaties bij de afscheidsreceptie. Dit en de eerdere samenwerking met politie en justitie van de rechtbank bij de arrestaties, schetst geen fraai beeld over de onpartijdigheid van uw rechtbank en de werkwijze van politie Haaglanden. Dit is uiteraard allemaal vastgelegd en zal ook gepubliceerd gaan worden. Wij werken immers wel in alle openbaarheid en gooien de hoorn er niet op als het te moeilijk wordt.

Door uw weigering te onderbouwen waar en wanneer JDTV de orde verstoord zou hebben, maar wel vol te houden dat JDTV zich hier schuldig aan maakt, maakt de rechtbank zich niet alleen schuldig aan smaad, maar veroorzaakt zij door haar onterechte beslissingen ook onherstelbare schade aan een project waar jaren werk in zit. Ik zal niet accepteren dat u met deze handelswijze wegkomt en indien u uw stellingen niet binnen 24 uur onderbouwd, of met excuses rectificeert op uw website, verdere maatregelen nemen. Bij JDTV houden we er niet zo van als mensen liegen, het is dan ook erg teleurstellend om vast te moeten stellen, dat de rechtbank Den Haag mij nu op basis van leugens buiten de zittingszaal tracht te houden. Het doet mij oprecht veel verdriet dat ik dit beeld van de politie en rechtspraak in Nederland zal moeten publiceren.


Ik hoop dat het plaatje bij u inmiddels ook een beetje doordringt, als afdeling persvoorlichting is het namelijk ook uw taak om het imago van de rechtspraak te beschermen. Met de door JDTV vastgelegde feiten, toont u echter aan precies het omgekeerde te doen. In wiens belang werkt u eigenlijk en denkt u nu echt dat er grote ordeverstoringen kunnen plaatsvinden door de aanwezigheid van een camera?

Ik heb in het verleden vele zittingen gefilmd en deze nog nooit verstoord. Dit is makkelijk aan te tonen, want alles staat op beeld! Waarmee gaat u uw claims onderbouwen? Ik hoop echt dat u begrijpt dat door deze handelswijze van de rechtbank een lont in het kruitvat is gestoken. Ik eis een goede onderbouwing van de beslissing van rechter Bom. Zolang de rechtbank van mening is dat ik mij aan ordeverstoringen heb schuldig gemaakt blijf ik van mening dat de medewerkers van de rechtbank zich schuldig maken aan smaad! Daarom stel ik de vraag nog een keer.

Waar en wanneer heeft JDTV producties zich schuldig gemaakt aan ordeverstoringen?

Ondanks het feit dat ik reeds meerdere malen om deze onderbouwing van de feiten heb gevraagd heb ik nog altijd geen antwoord gehad. Ik vorder de rechtbank Den Haag hierbij dan ook om haar jarenlange lastercampagne richting JDTV producties per onmiddellijk te staken en binnen 24 uur te reageren op de gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

Eric Donk
JDTV Producties

2 opmerkingen:

  1. Inderdaad opnieuw schandalig optreden van deze rechtbank. Het is alsof ze nog steeds het handboek 40-45 gebruiken als het ze uitkomt. Het zou me niet verbazen als er nog enkelen rondlopen die schatplichtig zijn aan Demmink en dan krijg je zulk optreden.

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. Op twitter begint het langzaam onrustig te worden over deze kwestie! #Demmink

      Verwijderen