maandag 6 augustus 2012

Landsadvocaat weigert camera's

 
Paleis van Justitie 
Prins Clauslaan 60 
2595 AJ Den Haag
Betreft: Zitting 7 augustus om 12;00 uur a.s. kortgeding inzake Micha Kat en de Staat


Geachte heer/mevrouw,

Wij van JDTV hebben eerder aangegeven te willen filmen tijdens de zitting van het kortgeding van de heer M. Kat tegen de staat. De landsadvocaat zal dit schrijven in afschrift ontvangen met het oog op het belang van het bewaken van  de rechtsstaat waarbij het functioneren van een onafhankelijke pers essentieel is. Hierbij verwijzen wij u naar verschillende internationale verdragen. Onze taak als pers gaat in beginsel niet over persoonlijke en of individuele belangen maar om ons gemeenschappelijk belang dat we met zijn allen stellen in de rechtsstaat. 
“Terechtzittingen hebben in beginsel plaats in het openbaar. Het doel van deze
openbaarheid is onder meer het mogelijk maken van controle op het werk van
rechters, officieren van justitie en advocaten. Omdat de meeste burgers voor hun
beeld van de rechtspleging afhankelijk zijn van berichtgeving in de geschreven
pers en op radio en televisie, fungeert de pers als intermediair tussen het gerecht
en het grote publiek. De gerechten dienen de pers in staat te stellen deze taak te
vervullen.” Citaat uit Persrichtlijn vande Rechtspraak (PDF).

De landsadvocaat wil of kan geen specifiek juridisch argument geven waarom de pers belemmerd moet worden bij het uitoefenen van haar grondwettelijke taken. Zijn opvatting is van persoonlijke en niet van juridische aard. Daarnaast vertegenwoordigt de Landsadvocaat het OM, ons Openbaar Ministerie. Ons Openbaar Ministerie is in beginsel en middels het gewoonterecht wel degelijk gehouden aan het  in alle openheid vertegenwoordigen van ons burgers bij zitting, bij uitoefening van al haar taken. Ze is namelijk een onderdeel van onze Democratische Rechtsstaat en in dat opzicht verantwoording schuldig aan de burgers. Het OM is er namens ons allen, of de wet –en regelgeving moet intussen drastisch zijn veranderd. Men kan in juridisch zin het KG niet los zien van de openbare taak van het OM.

Voor een juridisch vraagstuk is er eerst een juridisch probleem ‘ stuk’ nodig, onderwerp, om als uitgangsprocesstuk, discussiestuk te dienen. Wat het filmen en vastleggen betreft is die er niet zoals de Landsadvocaat die buiten de rechter om wil afdwingen. De Landsadvocaat geeft geen rechtsbronnen of gelijksoortige jurisprudentie die ons in onze zienswijze anders kunnen doen besluiten en of ons kunnen beperken bij de uitoefening van onze openbare taak. De landsadvocaat staat in dit geval met lege handen. Opvallend is dan des te meer dat de Rechtbank, formeel zonder inmenging van een rechter, zich al uitspreekt over de randvoorwaarden die moeten gaan gelden tijdens de komende zitting en zich daarbij lijkt te schikken naar de persoonlijke wensen van een der partijen. Terwijl de randvoorwaarden in beginsel in verschillende rechtsbronnen zijn  vastgelegd waaronder dus ook talloze internationale verdragen maar die zeker ook verankerd zijn in onze Democratische Rechtsstaat hierbij verwijzend naar de Persrichtlijnen van de Rechtspraak zelf.
De Landsadvocaat vertegenwoordigt dus ons als burgers in de zaak Micha Kat. De heer Kat zit immers vast op aanwijzing van ons OM.  Het is sowieso al een absurde situatie dat de Landsadvocaat gaat over wel of geen verlenging van voorlopige hechtenis. Dit ligt volgens ons weten in beginsel enkel en alleen bij een rechter(commissaris). Maar gelet op de reactie van de rechtbank bepaalt de Landsadvocaat ook de randvoorwaarden tijdens de zitting van 7 augustus a.s. en de Rechtbank houdt volgens hun eigen woorden, voor het proces er al rekening mee? Dit is objectief gezien en als burger duidelijk een teken van het pogen door een der betrokken partijen de rechtsgang buiten de rechter om  te willen beïnvloeden. Het OM en de Landsadvocaat geven hiermee geen voorbeeld hetgeen je van hen bij uitstek mag verwachten in onze rechtsstaat. De Landsadvocaat eist van de rechter(s) en niet van ons het gelijkheidsbeginsel te verlaten. Maar volgens ons gaat de rechter daarover en niemand anders.

De Landsadvocaat kan dan enkel en alleen in het gelijk worden gesteld inzake de pers wanneer hij duidelijk kan aangeven welke belangen en rechten van de  procespartijen hij meent te moeten beschermen en of geschaad dreigen te worden. Uiteindelijk doet de rechter hier een uitspraak over, niet de Landsadvocaat of derden. Wanneer de rechtbank al op voorhand akkoord gaat met  persoonlijke eisen komt de onafhankelijkheid en het grondrecht van een eerlijk proces in het geding. Negeren van rechten binnen het procesrecht is het ontkennen en ontnemen van iemands rechten minimaal het onrechtmatig inperken daarvan. Rechten van de betrokken partijen maar evenzo die van de Rechtsstaat zelf, wij  met z’n allen. Een professionele procesdeelnemer die een andere professionele procesdeelnemer, namelijk het openbaar ministerie, vertegenwoordigd, zou geen bezwaren moeten kunnen hebben tegen het vastleggen van een zitting. Er valt tenslotte toch niets te verbergen? Mocht de Landsadvocaat een probleem houden met zijn openbare taak en de rechten van de Rechtsstaat, de burgers, dan kan ik me voorstellen dat hij uiteindelijk elders emplooi moet gaat zoeken.


Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet.
Eric Donk
JDTV

Geen opmerkingen:

Een reactie posten