zaterdag 2 augustus 2014

Aangifte Robert van de LuitgaardenRecent berichten wij op deze site, over de aangifte die Robert van de Luitgaarden deed. Zoals in het filmpje hier boven te zien is, is hij al vele jaren op zoek naar gerechtigheid. Helaas voor Robert is ook zijn laatste aangifte niet in behandeling genomen door justitie. Hij heeft ons al laten weten het hier niet bij te laten zitten. We hopen dat hij een goede advocaat kan vinden om zijn zaak zorgvuldig op te bouwen. De brief die hij van de officier van justitie ontving, waarin deze aangeeft dat hij de zaak geseponeerd heeft, hebben we hier onder geplaatst.Geachte Heer van de Luitgaarde,

Uw aangifte van 2 juli 2014 tegen de heren Demmnik, Beks en Hoek heb ik in goede orde ontvangen. Na beoordeling van u aangifte heb ik besloten om geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Ik zal hieronder toelichten waarom ik tot die beslissing ben gekomen.

Aangifte Hoek
ik leid uit uw aangifte af dat u tegen de heer Hoek aangifte doet wegens het verspreiden van kinderporno. De heer Hoek zou volgens u een in beslag genomen video, met daarop kinderporno grafisch materiaal , aangetekend naar u hebben gestuurd. Gezien de datum van inbeslagname van die videoband op 21 december 1998, veronderstel ik dat u de videoband medio 1999 heb ontvangen. Uit de feiten en omstandigheden die u naar voren brengt blijkt geen verdenking tegen de heer Hoek dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van kinderporno grafisch matriaal. Indien er wel voldoende verdenking was geweest, zou ik eveneens geen onderzoek instellen omdat het feit inmiddels is verjaard.

Aangifte Beks
U doet aangifte tegen de heer Beks, omdat hij naar u oordeel deelneemt aan een criminele organisatie en zich schuldig maakt aan macht misbruik. In uw aangifte komt niet naar voren welke concrete feiten en omstandigheden er zijn die maken dat de heer Beks deze strafbare feiten heeft gepleegd. Er is geen sprake van een redelijke vermoeden dat de heer Beks zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten waar u aangifte van doet. Om die reden zal ik geen strafrechtelijk onderzoek instellen.

Aangifte Demmink
U doet aangifte tegen de heer Demmink, omdat hij zich naar u oordeel schuldig heeft gemaakt aan macht misbruik. In de toelichting zet u uiteens dat u zich slachtoffer voelt van stalking en afluisterpraktijken door de politie. U noemt echter geen concrete feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de heer Demmink zich schuldig heb gemaakt aan macht misbruik. Ik zie dan ook geen enkel aanknopingspunt om een strafrechtelijk onderzoek te starten op basis van u aangifte.

Gelet op bovenstaande heb ik het niet opportuun geacht opsporingsonderzoek te verrichten naar aanleiding van u aangifte.

R.E.I Steen

officier van justitie.

1 opmerking: