woensdag 20 maart 2013

Brief aan Herman Bolhaar over afstaan DNA


Hoofddorp, 20 maart 2013

Geachte heer mr. Herman Bolhaar,

Ik vraag, expliciet aan u in persoon, zorgvuldig kennis te nemen van de hier onder beschreven gebeurtenissen, en van mijn dringend verzoek aan u.

Op 7 september 2009 werd ik door de politie Den Haag gearresteerd, nadat ik als cameraman een actie gefilmd had van een man, die graffiti's plaatste op de gebouwen van de Raad voor de Rechtspraak, het Paleis van Justitie en het Openbaar Ministerie. Deze man werd tijdens deze actie door de politie ontdekt en vervolgens gearresteerd. Tot mijn niet geringe verbazing werd ik  vervolgens zelf ook gearresteerd. Volgens de agent, die mij arresteerde, zou ik mij met het filmen van de actievoerder schuldig hebben gemaakt aan vernieling in vereniging, art. 350 Sr, waarop een maximale straf staat van 2 jaar. Hierna gaf de agent aan dat dit wettelijk gezien ook direct openlijke geweldpleging is.

Na een rechtszitting werd ik veroordeeld voor gezamenlijke openlijke geweldpleging, art. 141 lid 1 Sr, een misdrijf waarop maximaal zes jaar staat. Tegen deze veroordeling heb ik beroep aangetekend. Een regiezitting van dit beroep diende op 13 maart 2013. Het Hof heeft drie weken extra tijd voor beraad genomen.

Begin februari (5-2-2013) ontving ik van Justitie een brief, waarin ik werd opgeroepen, om mij op 13 maart 2013 om 13.50 uur te melden in IJmuiden voor een verplichte DNA-afname!
Wegens de regiezitting is de datum voor de afname met een week verschoven.

Ik ben voorlopig niet voornemens om DNA af te staan, omdat ik een daad van een actievoerder filmde. Naar mijn mening heb ik mij met dit feit niet schuldig gemaakt aan enige overtreding.
Ook de graffiti's die de man op eerder genoemde gebouwen plaatste hadden betrekking op nieuwswaardige feiten, die tot op de dag van vandaag actueel zijn.  Ook in een eerdere zaak heb ik de beelden van een soortgelijke bekladding door dezelfde man zo spoedig mogelijk gepubliceerd. Dit heb ik gedaan omdat ik de actie van de man nieuwswaardig vond. Tijdens een latere actie waarbij het bord van het justitiegebouw beklad werd is de man opnieuw gearresteerd. De agent die de arrestatie uitvoerde vertelde de man dat het niet nodig was om mij ook te arresteren, aangezien ik niets misdaan had.

In dit speciale geval beroep ik mij op eenheid van beleid, en rechtsbescherming.
De verdachtmaking en verdenking van de politie en de officier van Justitie kan in deze casus, mijns inziens, onmogelijk juist zijn. Op de beelden die ik heb gemaakt, is te zien dat ik mij absoluut niet schuldig gemaakt heb aan vernieling. Ik heb de man niet geassisteerd, maar zijn acties slechts vastgelegd.

Tot mijn grote frustratie zijn deze beelden na mijn arrestatie in beslag genomen.
Ondanks mijn bezwaar hiertegen, heb ik deze, tot op de dag van vandaag, niet terug gekregen.
Hierdoor is het voor mij onmogelijk om mijzelf te verdedigen. Dit terwijl ik door het Openbaar Ministerie al jaren als een crimineel wordt weggezet. Dit heeft zelfs geleid tot publicaties in landelijke media waarin ik als mededader beschreven ben. Ik bestrijd heftig, dat ik mij zou hebben schuldig gemaakt aan vernieling in vereniging en daarmee aan openlijke geweldpleging.
Door deze gang van zaken heb ik de beelden van deze actie ik nog altijd niet kunnen publiceren.
Ik vind dit een schandalige gang van zaken aangezien ik, naast de reputatieschade, ook zeer belangrijk beeldmateriaal ben kwijtgeraakt. Hierdoor kan ik niet verder met mijn werkzaamheden aan een documentaire. Aangezien de kwesties, die d.m.v. de graffiti's aan de orde werden gesteld, op het ogenblik zeer nieuwswaardig zijn. Ben ik van mening dat ik hierdoor wederom schade oploop en onterecht gestraft wordt. Om nog maar te zwijgen over de censuur die het O.M hiermee pleegt.
  
Per 1 februari 2005 is de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in werking getreden. Iedereen die al dan niet onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van 4 jaar of hoger staat, kan door de officier van justitie worden verplicht tot het afstaan van DNA.
Het afdoen van het feit met een lagere straf (schikking/werkstraf) doet daarbij niet ter zake.
Op openlijke geweldpleging staat maximaal 6 jaar cel.

Het DNA-materiaal wordt verkregen uit wangslijmvlies, dat door het Nederlands Forensisch Instituut wordt verwerkt tot een DNA-profiel, dat wordt opgeslagen in een databank. Binnen 14 dagen na afname kun je bezwaar indienen bij de rechtbank die in eerste aanleg vonnis heeft gewezen. Zolang er niet beslist is op het bezwaar mag het DNA-materiaal niet worden verwerkt tot een profiel. Wanneer het bezwaarschrift gegrond wordt verklaard moet het afgenomen materiaal zo spoedig mogelijk worden vernietigd.

Ik voldoe geenszins aan de voorwaarden, waardoor ik tot een DNA-afname zou mogen, of zou kunnen worden gedwongen. Justitie lijkt mij hier een verboden kunstgreep te hebben toegepast.
Met deze merkwaardige denk- en handelwijze van Justitie zou geen enkele cameraman nog acties van actievoerders kunnen filmen, zonder daar medeplichtig aan te zijn.

De gevolgen van het afstaan van DNA zijn niet neutraal. Het betekent dat je internationaal geregistreerd komt te staan als potentiële crimineel. De wet zegt in art. 2 lid 1 b dat het DNA-materiaal niet wordt afgenomen als “redelijkerwijs aannemelijk is dat het bepalen en verwerken van zijn DNA-profiel gelet op de aard van het misdrijf of de bijzondere omstandigheden waaronder het misdrijf is gepleegd niet van betekenis zal kunnen zijn voor de voorkoming, opsporing, vervolging en berechting van strafbare feiten van de veroordeelde.” Kort gezegd houdt dit in, dat als DNA in de strafzaak geen enkele rol speelt, er ook geen DNA-profiel mag worden aangemaakt. Uit de stukken die ik in mijn bezit heb is niet gebleken dat mijn DNA enige rol speelt in het onderzoek naar de zaken waarvoor ik voor de rechter sta. Het afstaan van mijn DNA zal dus op geen enkele wijze bijdragen aan deze strafzaak.

Hier gaat kennelijk iets grondigs fout.
Helaas is dit niet de enige keer geweest dat ik onterecht achterna gezeten ben door het O.M.
Ook nadat ik afgelopen zomer een mid air collision gefilmd heb. Ben ik bedreigd door een officier van justitie, die mij dreigde te straffen voor het publiceren van een nieuwswaardig feit.
Dit ondanks het feit dat ik zonder dat ik er naar gevraagd ben, direct na het incident aan de KMAR heb aangegeven dat ik mijn beeldmateriaal ter beschikking wou stellen voor het onderzoek.

Ik kan oprecht zeggen dat ik mij niet schuldig heb gemaakt aan de feiten waarvan ik beschuldigt wordt. Er is verder totaal geen aanleiding om mij ergens van te verdenken. Hiernaast heb ik er een groot persoonlijk belang bij om vrijgesproken te worden van het mij ten laste gelegde. Naast mijn werkzaamheden als cameraman. Hou ik mij ook bezig met werkzaamheden, waarvoor een screening door de overheid vereist is. Een smetteloze reputatie is voor mij dus van groot belang.

Ondanks de bezwaarmogelijkheid zie ik deze eis van de officier niet alleen als een vorm van intimidatie, maar ook als een verspilling van tijd en middelen. Naast het feit dat er totaal geen aanleiding is om mij ergens van te verdenken, speelt DNA in mijn strafzaak geen enkele rol. Het heeft er alle schijn van, dat het Openbaar Ministerie opnieuw een duister en intimiderend spelletje speelt. Ook dit is niet de eerste keer.

In een filmpje dat ik heb opgenomen op bureau Prinsengracht in Amsterdam is zelfs te zien hoe een agent en officier overleggen, om ons op onrechtmatige wijze het werken onmogelijk te maken. Zoals ik al eerder schreef zijn ook de beelden van de graffiti actie, waarbij ik ben opgepakt, zeer helder. Ik heb mij op geen enkel moment schuldig gemaakt aan vernieling!

Ik verzoek u dringend en met grote klem, de officier van justitie onmiddellijk opdracht te geven, om de voor mij, mijns inziens dus kunstmatig gecreëerde, verplichte DNA-afname onmiddellijk op te schorten, totdat mijn veroordeling na het hoger beroep in kracht van gewijsde is getreden. Ik verzoek u mij ten snelste een tijdelijke vrijwaringsbrief voor de afname te bezorgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten