maandag 19 oktober 2020

De meisjes van de goede herder


Margriet Biemans en haar lotgenoten kregen geen erkenning

Tomy Holten's dood mag niet verdwijnen in een doofpot

Grote zorgen om minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuitingDe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen maakt zich ernstig zorgen om jonge Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting. Dat blijkt uit de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019. Defence for Children – ECPAT deelt deze zorgen. De helft van de naar schatting 3.000 slachtoffers van binnenlandse mensenhandel is minderjarig en er is nauwelijks zicht op deze groep. Volgens de Slachtoffermonitor blijft het aandeel gemelde minderjarige slachtoffers van mensenhandel dalen: van 25% in 2015 naar slechts 8% in 2019. Opvallend is dat de online hulpverleningstool Chat met Fier vorig jaar contact heeft gelegd met 299 slachtoffers van mensenhandel. Zij waren vrijwel allemaal slachtoffer van seksuele uitbuiting en de meerderheid betreft minderjarige meisjes, waarvan ruim een kwart jonger is dan 15 jaar. Blijkbaar is er dus behoefte aan laagdrempelige hulp voor deze groep jongeren.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Een groep die niet terug is te zien in de cijfers, maar waarover de Nationaal Rapporteur wel zorgen uit, is de groep minderjarigen die verdwijnt uit de beschermde opvang. Tussen 2010 en 2019 zijn ongeveer 2.570 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) met vertrek onbekende bestemming (mob) geregistreerd. Veel van deze amv’s zijn vermoedelijk slachtoffer van mensenhandel, maar worden niet als zodanig geregistreerd. Amv’s bij wie op voorhand een risico op verdwijning bestaat, vanwege bijvoorbeeld een reëel vermoeden dat zij slachtoffer zijn van mensenhandel, worden in de beschermde opvang geplaatst. Maar een beschermde opvang is geen gesloten opvang, ook hier kunnen de amv’s vertrekken. De bescherming van deze kwetsbare groep laat veel te wensen over. 

Het resultaat van twee onderzoeken van het ministerie van Justitie en Veiligheid in 2019-2020 naar de verdwijningen van amv’s: de wijze waarop vermissingen zijn opgevolgd, is niet adequaat geweest. De staatssecretaris heeft naar aanleiding hiervan nieuwe werkafspraken gemaakt tussen politie, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nidos en de Dienst Terugkeer & Vertrek in de opvolging van vermissingen. Daarnaast wordt Europees gewerkt aan betere herkenning en tracering van de minderjarigen die door Europa trekken. Defence for Children – ECPAT hoopt dat deze maatregelen snel vruchten zullen afwerpen.

woensdag 14 oktober 2020

Dr. Nakad over jeugdzorg - De wrakingszitting

'Belangenverstrengeling'

In alweer het zesde deel van deze serie zien we de wrakingszitting van 12 oktober 2020, die het vervolg was op de wraking van voorzitter Hoekstra tijdens de zitting van 1 oktober 2020. 

Tijdens deze zitting verzocht Dr. Henriette Nakad de Haagse rechtbank het dossier van haar cliënt aan een ander gerechtsarrondissement over te dragen, i.v.m. de naar haar mening onacceptabele belangenverstrengeling tussen jeugdzorg en rechtspraak in het Haagse arrondissement. 

We blijven het verhaal uiteraard volgen om te kijken of deze wraking en dit opmerkelijke verzoek van Dr.Nakad zullen worden toegekend door de rechtbank.

Lange frans gaat los!!!

Lange Frans & Paul Elstak - Allen voor 1


'De vrijheidsparade'